Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
 
In deze algemene leveringsvoorwaarden, hierna ook: "de voorwaarden", wordt verstaan onder:
- Carlounge: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carlounge B.V., statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te (1217 CM) Hilversum aan de Mozartlaan 25 L, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 65056930;
- Wederpartij : Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Carlounge in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst, alsmede de koper en/of verkrijger van leveringen door Carlounge.
- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Carlounge en de Wederpartij tot stand komt en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
- Levering: zowel het leveren van goederen als het verrichten van diensten door Carlounge.
 
Artikel 2: Toepasselijkheid
 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door Carlounge aan de Wederpartij en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en andere leveringen in de ruimste zin des woords tussen Carlounge en de Wederpartij , daaronder begrepen alle overeenkomsten of clausules in overeenkomsten strekkende tot overdracht, alsmede tot uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de Wederpartij of hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen Carlounge en de Wederpartij.
2.2. Door het doen van een vooruitbetaling aan Carlounge, door koop tegen contante betaling of opdracht tot levering op rekening, wordt de Wederpartij geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden.
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover ze uitdrukkelijk schriftelijk door Carlounge zijn aanvaard en zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.
2.4. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van enige algemene, specifieke voorwaarden of bedingen van de Wederpartij worden door Carlounge uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Carlounge en de Wederpartij in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen komen, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 
Artikel 3: Aanbiedingen
 
3.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Carlounge, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en binden Carlounge niet, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en/of wanneer deze aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2. Prijsopgaven van Carlounge zijn gesteld in euro's (€) exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.3. De aanbiedingen van Carlounge zijn gebaseerd op de door de Wederpartij gegeven inlichtingen. Carlounge mag van de juistheid van deze inlichtingen uitgaan.
3.4. Latere wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij , betreffende soort en/of moeilijkheidsgraad en/of omvang van de levering, kunnen wijzigingen van de aanbiedingsprijs tot gevolg hebben.
 
Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten
 
4.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand doordat een onherroepelijk aanbod van Carlounge tijdig door de Wederpartij wordt aanvaard, doordat een vrijblijvend aanbod dat door de Wederpartij is aanvaard niet door Carlounge is herroepen, doordat een aanbod van de Wederpartij uitdrukkelijk door Carlounge is aanvaard of doordat door Carlounge uitvoering aan een opdracht is gegeven.
4.2. Afspraken of overeenkomsten met werknemers en/of freelance medewerkers van Carlounge binden haar niet voor zover ze door Carlounge niet schriftelijk zijn bevestigd. Als niet bevoegd zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers van Carlounge die geen procuratie hebben of waarvan niet op andere wijze uit gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel valt op te maken dat zij bevoegd zijn om namens Carlounge te contracteren.
4.3. Afwijkingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst tussen Carlounge en de Wederpartij en/of deze voorwaarden gelden slechts indien ze door Carlounge schriftelijk zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
 
Artikel 5: Uitvoering
 
5.1. Carlounge spant zich in om een overeenkomst met een Wederpartij naar beste vermogen uit te voeren. Met aanwijzingen van de Wederpartij (bijvoorbeeld gebruik van een bepaalde software of vormgeving) wordt door Carlounge rekening gehouden, voor zover Carlounge zulks verantwoord acht.
5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Carlounge bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden in haar opdracht te doen uitvoeren.
5.3. Carlounge is gerechtigd om veranderingen aan te brengen in de personele bezetting die met de uitvoering van de overeenkomst belast is. Carlounge spant zich daarbij in om de kwaliteit en de continuïteit in de uitvoering van de overeenkomst steeds in de meest gunstige zin voor de Wederpartij te beïnvloeden.
5.4. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Carlounge aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Carlounge worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van deze overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Carlounge zijn verstrekt, heeft Carlounge het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
5.5. Carlounge is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Carlounge is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
5.6. De levertijd wordt door Carlounge zo nauwkeurig als mogelijk bepaald. De levertijd kan enkel worden gezien als een streefdatum en niet als een fatale termijn.
5.7. In geval van tussentijdse wijzigingen van de opdracht met betrekking tot de omvang en/of moeilijkheidsgraad heeft Carlounge het recht, de leveringstermijn dienovereenkomstig, zonder tot nadere kennisgeving gehouden te zijn, te wijzigen.
5.8. In geval van intrekking van een opdracht door de Wederpartij om andere redenen dan overmacht, is de Wederpartij gehouden tot vergoeding aan Carlounge van het op dat ogenblik reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 
Artikel 6: Aansprakelijkheid voor geleverde diensten en producties
 
6.1. Carlounge is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.2. Carlounge is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
6.3. Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering van Carlounge niet uitkeert en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Carlounge, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 5.000,--. Carlounge is niet aansprakelijk voor gevolgschade die de Wederpartij of een derde ter zake van het gebruik van de door Carlounge geleverde goederen of diensten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen omzet en/of winstderving, bedrijfsschade, verlies van gegevens en de eventuele immateriële schade.
6.4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Wederpartij jegens Carlounge heeft, dienen binnen 6 maanden na het moment waarop Wederpartij hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door Carlounge te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
6.5. Indien Carlounge door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden Carlounge zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Carlounge in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Carlounge, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Carlounge en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.
6.6. Wederpartij vrijwaart Carlounge voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
 
Artikel 7: Reclames
 
7.1. De verplichtingen van Carlounge tot levering, herstel van gebreken, terugbetaling of vermindering van de koopprijs alsmede schadevergoeding vervallen indien van de manco's, gebreken of vertraging niet schriftelijk aan Carlounge kennis is gegeven, terstond nadat de ontvanger een en ander redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen. In elk geval vervallen die verplichtingen indien die kennisgeving niet is ontvangen binnen acht dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden, indien geen levering is geschied.
7.2. Elk recht tot reclame vervalt indien de Wederpartij niet of niet ten volle aan de voormelde verplichtingen voldoet.
7.3. In geval een reclame door Carlounge gegrond wordt bevonden, zal Carlounge - te harer keuze – overgaan tot vervanging c.q. aanpassing dan wel tot reductie op de prijs. Enige verdere aanspraak komt aan de Wederpartij niet toe, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Carlounge met betrekking tot de levering.
7.4. Het risico dat de leveringen niet geschikt zijn voor de toepassingen die de Wederpartij daaraan wil geven, berust bij de Wederpartij , ongeacht hetgeen Carlounge hem ten aanzien van bijvoorbeeld samenstelling en toepassingsmogelijkheden van de leveringen heeft medegedeeld.
 
Artikel 8: Auteursrechten en/of overige intellectuele eigendomsrechten
 
8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt Carlounge zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het Auteursrecht.
8.2. Indien er bij een opdracht sprake is van diensten die aangeboden worden in de vorm van abonnementen en of licenties dan geldt dat het product en/of de broncode te allen tijde in eigendom toebehoort aan Carlounge.
8.3. Voor wat betreft offertes, voorstellen en ideeën die tot doel hebben een opdracht te verkrijgen behoudt Carlounge respectievelijk de ontwikkelaars en/of hun rechthebbenden de volledige auteursrechten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.4. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Carlounge of diens licentiegevers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
8.5. De Wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de Carlounge of haar licentiegevers bevatten. De Wederpartij verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Wederpartij die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
8.6. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
8.7. Het is Carlounge toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Carlounge door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de Wederpartij niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Carlounge op verzoek van de Wederpartij een reservekopie van de programmatuur aan de Wederpartij ter beschikking stellen.
8.8. Behoudens het geval dat Carlounge een reservekopie van de programmatuur aan de Wederpartij ter beschikking stelt, heeft de Wederpartij het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan "te maken". Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
8.9. Indien de Wederpartij programmatuur ontwikkelt, of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt, dan wel als de Wederpartij het voornemen heeft dit te doen en hij informatie nodig heeft om interoperabiliteit tussen de te ontwikkelen programmatuur en de hem door Carlounge ter beschikking gestelde programmatuur te bewerkstelligen, dan zal de Wederpartij Carlounge schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Carlounge zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of de Wederpartij de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door de Wederpartij eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
 
Artikel 9: Betaling
 
9.1. De Wederpartij zal de hem in rekening gebrachte bedragen, in de valuta als vermeld op de factuur, binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum aan Carlounge betalen. Alle betalingen zullen op een door Carlounge aan te wijzen giro- of bankrekening worden voldaan. In het geval dat bij aflevering wordt betaald, zal dit slechts uitsluitend geschieden in contanten in de valuta als vermeld op de factuur.
9.2. Alle door Carlounge in rekening gebrachte bedragen moeten zonder enige korting of inhouding worden voldaan. De Wederpartij is niet bevoegd tot enige verrekening. De Wederpartij heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Carlounge op te schorten.
9.3. Indien op enig moment bij Carlounge gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Wederpartij , heeft Carlounge het recht, alvorens (verder) te presteren van de Wederpartij te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de Wederpartij een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Carlounge, al dan niet opeisbaar, op grond van enige overeenkomst met de Wederpartij heeft of op enig tijdstip zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Carlounge.
9.4. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de Wederpartij in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Carlounge op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Vanaf dat tijdstip is Carlounge tevens gerechtigd al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met de Wederpartij als opgeschort te beschouwen.
9.5. Het in artikel 9.4. gestelde is van overeenkomstige toepassing indien de Wederpartij , na daartoe schriftelijk door Carlounge te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven werkdagen afdoende zekerheid heeft gesteld als bedoeld in artikel 9.3.
9.6. De Wederpartij is zonder nadere ingebrekestelling op alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand.
9.7. Ter verkrijging van een grotere zekerheid heeft Carlounge het recht, in gevallen naar haar keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties e.d. te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of deelfacturen te verzenden tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
9.8. Indien de Wederpartij jegens Carlounge in verzuim is, is hij verplicht Carlounge de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
9.9. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste opeisbare facturen, zelfs in het geval dat de Wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.10. Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het bedrag in kwestie op onze rekening c.q. op de rekening van degene die Carlounge in rechte vertegenwoordigt, is bijgeschreven.
9.11. Indien de Wederpartij surseance van betaling en/of faillissement aanvraagt of diens faillissement wordt aangevraagd of op enig vermogensbestanddeel van de Wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en bovendien in alle gevallen waarin de Wederpartij serieus rekening moet houden met de mogelijkheid, zijn verplichtingen jegens Carlounge niet na te kunnen komen, is hij verplicht Carlounge daarvan terstond telefonisch kennis te geven en deze kennisgeving schriftelijk te bevestigen.
9.12. Indien een der gevallen als bedoeld in artikel 9.11 zich voordoet, is Carlounge, naar haar keuze, gerechtigd de dan vigerende overeenkomst(en) tussen Carlounge en de Wederpartij als onmiddellijk beëindigd dan wel de verplichting uit de overeenkomst(en) als opgeschort te beschouwen, onverminderd de overige rechten van Carlounge. Al wat de Wederpartij op dat tijdstip verschuldigd is, wordt dadelijk en in het geheel opeisbaar.
9.13. Indien de Wederpartij van oordeel is, dat het saldo - dat hij volgens de door Carlounge verstrekte specificatie verschuldigd is - onjuist is, is hij gehouden om daartegen binnen acht werkdagen schriftelijk te protesteren, onder nauwkeurige opgave van de door hem vermeende foutieve berekeningen. Bij gebreke van zodanig protest is zijn recht om tegen het saldo bezwaar te maken, vervallen.
9.14. Alle gevallen waarin Carlounge gerechtigd is haar verplichtingen uit de overeenkomst(en) met de Wederpartij op te schorten dan wel die overeenkomst(en) als beëindigd te beschouwen, gelden als wanprestatie van de Wederpartij en verplichten hem tot vergoeding van kosten, schaden en interesten.
9.15. Indien Carlounge in enig geval kiest voor opschorting van haar verplichtingen, behoudt Carlounge het recht om nadien op elk door Carlounge gewenst moment te kiezen voor beëindiging van de overeenkomst, hetzij geheel, hetzij ten dele.
9.16. Bij twee of meer Wederpartijen voor een en dezelfde overeenkomst met Carlounge is een ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hun gezamenlijk met Carlounge gesloten overeenkomst(en).
9.17. Buiten het aan Carlounge verschuldigde bedrag, vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente, is Carlounge gerechtigd van de Wederpartij alle kosten te vorderen die door niet of niet tijdige betaling door de Wederpartij zijn veroorzaakt, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten.
 
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
 
10.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Carlounge, totdat alle vorderingen die Carlounge op Wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
10.2. Zolang de eigendom van de zaken niet op Wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
10.3. Wederpartij is verplicht de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Carlounge te bewaren.
10.4. Carlounge is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Wederpartij aanwezig zijn, terug te (laten) nemen indien Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
10.5. Voornoemde onder artikel 10.1 tot en met 10.4 opgenomen punten, laten de overige aan Carlounge toekomende rechten onverlet.
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid voor eigendommen van de Wederpartij
 
De aan Carlounge toevertrouwde materialen (schriftelijke stukken, foto's, etc.) zal Carlounge met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Carlounge is echter nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging, behoudens opzet of grove schuld. De Wederpartij dient zelf voor het verzekeren van deze materialen zorg te dragen.
 
Artikel 12: Annuleringen
 
Indien de Wederpartij een opdracht minder dan 48 uur voor de aanvang van deze opdracht annuleert, dan is de Wederpartij per direct een vergoeding aan Carlounge verschuldigd ter grootte van 75% van hetgeen de Wederpartij op grond van de overeenkomst tussen partijen aan Carlounge verschuldigd is. Bij annulering door de Wederpartij tussen 14 dagen en 48 uur voor aanvang is Carlounge gerechtigd om 30% in rekening brengen van het bedrag dat de Wederpartij bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd geweest zou zijn. Voor eerder meegedeelde annuleringen worden geen kosten in rekening gebracht.
 
Artikel 13: Geheimhouding
 
De Wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van enige overeenkomst met Carlounge heeft verkregen. Door schending daarvan is de Wederpartij, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, gehouden aan Carlounge een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,-- per overtreding, te vermeerderen met € 500,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Carlounge om de volledige door haar geleden schade te vorderen.
 
Artikel 14: Overname van medewerker(s)
 
De Wederpartij mag tijdens de uitvoering van de opdracht én gedurende zes maanden na beëindiging van de opdracht geen medewerker(s) van Carlounge in dienst nemen of met deze medewerkers(s) over indiensttreding onderhandelen, dan na schriftelijke toestemming van Carlounge, zulks op straffe van een aan Carlounge vervallende onmiddellijke opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,-- per overtreding, te vermeerderen met € 500,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Carlounge om de volledige door haar geleden schade te vorderen.
 
Artikel 15: Acquisitie
 
Na sluiting van een overeenkomst tussen Carlounge en de Wederpartij, is Carlounge gerechtigd om de firmanaam van de Wederpartij op haar klantenlijst te plaatsen. Carlounge is bovendien gerechtigd om, behoudens het gestelde in artikel 12, een beknopte beschrijving te maken van het uitgevoerde project en mag deze beschrijving gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten.
 
Artikel 16: Toepasselijke recht, bevoegde rechter
 
16.1. Op elke overeenkomst tussen Carlounge en de Wederpartij, alsmede op alle uit de ten uitvoer legging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Carlounge en de Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. Elk geschil tussen Carlounge en de Wederpartij zal worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. Carlounge blijft echter bevoegd de Wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

 

Algemene voorwaarden Private Lease


Definities


- Algemene Voorwaarden voor de levering van diensten door Carlounge B.V., hierna te noemen Carlounge;

– Dienst(en): de bemiddelingsactiviteiten van Carlounge ten behoeve van het tot stand komen van een nieuw leasecontract op basis van inspanningsverplichting;

– Overeenkomst: een overeenkomst tussen Carlounge en aanvrager;

– Aanvrager: een rechtspersoon, die een leasecontract wil afsluiten en met wie de overeenkomst met betreffende leasemaatschappij wordt gesloten.

Algemeen
Bij het afsluiten van een leasecontract c.q. leaseauto via de bemiddeling van Carlounge zijn de algemene voorwaarden van Carlounge van toepassing. Deze zijn hieronder weergegeven.

Privacy
Alle persoonlijke en bedrijfsgegevens die in het kader van onze dienstverlening noodzakelijk zijn worden altijd vertrouwelijk behandeld en zullen niet op de site worden weergegeven. Bekende relaties ontvangen periodiek een nieuwsbrief. Carlounge zal beperkt marketing acties en/of onderzoeken uitvoeren.

Artikel 1 – Persoonsgegevens
Aanvragers geven Carlounge toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Hierbij is inbegrepen het eventueel via derden inwinnen van kredietwaardigheidsgegevens.
Aanvragers geven Carlounge tevens toestemming om persoonsgegevens te gebruiken voor uitsluitend via Carlounge uit te voeren onderzoeken en/of marketing activiteiten van Carlounge of van derden.

Artikel 2 – Sluiten van een overeenkomst
Voor overeenkomsten voor Privé Lease bemiddelt Carlounge voor zowel particuliere- als zakelijke aanvragers.
Indien een interesseformulier door aanvrager wordt verzonden en van de juiste informatie is voorzien gaat deze akkoord met het realiseren van een nieuw leasecontract met de daarbij geldende voorwaarden. Carlounge behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een interesseformulier niet in behandeling te nemen.

Artikel 3 – Diensten
Carlounge biedt haar diensten primair op basis van het gebruik van internet aan. Communicatie verloopt via ons algemene e-mailadres [email protected] of desgewenst via ons algemene telefoonnummer 035 – 7721726 om aanvullende informatie of gegevens uit te wisselen.
Aanvrager mag geen handelingen verrichten of software gebruiken of op enigerlei wijze activiteiten ondernemen die invloed hebben op de beschikbaarheid van de diensten van Carlounge. Eventuele schade zal op gebruiker verhaald worden.

Artikel 4 – Overmacht en berichtenverkeer
Voor zowel Carlounge en aanvrager is er sprake van overmacht indien de diensten van telecom-, hosting- en /of nutsbedrijven niet beschikbaar zijn. In gevallen van overmacht kunnen aanbieder en/of aanvrager geen rechten ontlenen aan het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening van Carlounge. Carlounge is niet verantwoordelijk voor de juiste ontvangst van e-mail berichten. Zowel van of naar Carlounge.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
Carlounge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in de door aanbieder en/of aanvrager verstrekte informatie.
Carlounge biedt haar diensten aan op basis van een inspanningsverplichting en aanvaardt als intermediair geen enkele verantwoordelijkheid voor het slagen van een overdracht.
Een overdracht komt volledig voor risico van de aanvrager.
Carlounge is maximaal ter hoogte van de betaalde vergoedingen aansprakelijk voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik maken van de diensten van Carlounge en/of schade als gevolg van het afsluiten van overeenkomsten tussen aanvrager en Leasemaatschappij(en) op basis van bemiddeling door Carlounge. Schadeclaims dienen schriftelijk per aangetekende post aan Carlounge te worden verzonden.
Carlounge is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.

Artikel 6 – Duur en beëindiging van de overeenkomst
Aanvrager kan zodra de leasemaatschappij akkoord heeft gegeven op een contract, en aanvullende condities zoals borg en/of aanbetaling zijn zoals voorafgaand aan de acceptatieprocedure besproken en bevestigd, de overeenkomst NIET meer beëindigen.

Artikel 7 – Overige bepalingen
Aanvullingen en wijzigingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn opgemaakt en door beide partijen ondertekend.
Carlounge heeft het recht melding te maken in haar externe uitingen van succesvolle matches. Teksten zullen in overleg worden opgesteld en Carlounge is niet gebonden aan de getoonde prijs op de website.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en rechter
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van 1 of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen uitsluitend aan een bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

 

0-0-0-0-0-0-0