Privacy Statement

Algemeen
Carlounge.nl respecteert de privacy van haar bezoekers en van alle andere personen die betrokken zijn bij de Carlounge.nl dienstverlening. Carlounge.nl komt de voor haar relevante wettelijke verplichtingen omtrent privacy, zoals vermeld in o.a. de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), na.

Inhoud
Dit Privacy Statement bevat informatie over hoe Carlounge.nl omgaat met uw gegevens. Dit betreft alle gegevens die aan ons zijn verstrekt, zowel via onze website (incl. cookies) en in onze systemen, als via formulieren en contracten. Ook wordt hierin aangegeven hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die Carlounge.nl heeft, kunt uitoefenen.

Betrokkenen
Dit Privacy Statement heeft betrekking op drie categorieën betrokkenen:
1. Bezoekers van de Carlounge.nl-website.
2. Indirecte klanten: dit betreft bijvoorbeeld voertuigeigenaren die voorkomen in onze voertuigeigenarendatabases. Dit zijn soms bedrijven en soms consumenten, maar geen directe klanten van Carlounge.nl. In voorkomende gevallen kunnen dit wel klanten van directe klanten van Carlounge.nl zijn.
3. Leveranciers van diensten aan Carlounge.nl: hiermee doelen we op onze eigen leveranciers.

Verantwoordelijkheden
Carlounge.nl geldt als “Verantwoordelijke” in de zin van de Wbp voor informatie betreffende haar directe klanten, websitebezoekers en leveranciers.
Informatie die wordt aangeleverd door directe klanten van Carlounge.nl, welke betrekking heeft op indirecte klanten (bijv. rondom voertuigeigenaren), verwerkt Carlounge.nl te goeder trouw.
Onze websitebezoekers en leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor juiste en volledige aanlevering van eigen gegevens. Carlounge.nl is niet verantwoordelijk voor onjuistheden die door deze partijen zelf zo zijn doorgegeven. Wel zullen wij deze altijd zo spoedig mogelijk corrigeren, nadat u ons hiervan onderbouwd in kennis heeft gesteld.

Recht op informatie, verzet en overige vragen
Bezoekers van onze website en leveranciers kunnen bij Carlounge.nl gebruik maken van hun recht op informatie en verzet, zoals vormgegeven in de Wbp.
Indien u van mening bent dat uw gegevens onjuist dan wel onzorgvuldig worden behandeld, kunt u een onderbouwd bezwaar sturen naar [email protected] Wij streven ernaar binnen een week te reageren op uw bezwaar.

Website
Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief van Carlounge.nl. Indien u niet langer prijs stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden door op de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

Gebruikersstatistieken en cookies
Om de werking en beveiliging van deze website te optimaliseren kan Carlounge.nl technische gegevens over het gebruik van de website verzamelen, zoals het aantal hits op een pagina en de duur van het gebruik. De op deze manier verzamelde informatie bevat echter geen gegevens die tot u herleidbaar zijn en Carlounge.nl koppelt de gebruiksstatistieken ook niet aan gegevens die u eventueel via deze website aan ons hebt verstrekt.
Bij het verzamelen van de gegevens over het gebruik van de website kan Carlounge.nl gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpageserver op uw computer plaatst en het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker maakt. U kunt het gebruik van cookies desgewenst verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet (optimaal) van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.
Carlounge.nl gebruikt geen cookies die u volgen over meerdere sites.

Wijzigingen Privacy Statement
Carlounge.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Privacy Statement te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het verdient dus aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Dit Privacy Statement dateert van maart 2017