Privacyverklaring & Cookies

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Carlounge B.V. verder in dit document genoemd Carlounge.

Carlounge B.V
Wakkerendijk 32 A
3755 DC Eemnes
+31 35 772 1726

Door middel van deze privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, is Carlounge de (verwerkings)verantwoordelijke.

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleid moeten kunnen worden tot een individuele persoon, oftewel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke persoon het gaat.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Inkomstenbron
  • Interesses (o.a. voertuig en diensten)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Carlounge verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Kredietwaardigheidscheck
  • Burgerservicenummer (BSN) (bij maken kopie rijbewijs of ander identiteitsbewijs)

Bij Carlounge kunt u leasecontracten afsluiten. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Carlounge verwerkt uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten uit te voeren. In het kader van deze overeenkomst kunnen wij de volgende doelen onderscheiden:

  • Offerte, leasecontract, tenaamstelling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief (als u dit wenst)
  • Om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De bewaartermijn van de gegevens kunt u opvragen bij [email protected].

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Carlounge gebruikt functionele, Google Analytics en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

De Google Analytics cookies gebruiken wij om onze website te verbeteren. Met Google is hiervoor een bewerkersovereenkomst is afgesloten. We verwerken de gegevens anoniem en delen deze niet met Google. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag op onze site bijhouden (marketing cookies) zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Carlounge en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Carlounge wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Carlounge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen. Zo hebben wij met iedere derde partij die uw gegevens verwerkt een bewerkersovereenkomst (Wbp) / verwerkersovereenkomst (AVG) gesloten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].


Team Carlounge.nl